Fassmalerei

Stuhl mit Pferdemotiv
Stuhl mit Pferdemotiv